فایل پاورپوینت چک لیست شخصیت پردازی 

شخصیت پردازی خریداران
پرسونای خریداران
پرسونای خریداران، بخش دوم
پرسونای خریداران، بخش چهارم

 

با استفاده از این پاورپوینت شما می توانید یاد بگیرید که 

  • شخصیت پردازی برای خریدار چیست؟
  • پرسوناهای منفی کدامها هستند؟
  • چطور می توانید از شخصیت پردازی استفاده کنید؟
  • چطور می توانید پرسوناهای هدف را خلق کنید؟
  • از چک لیست های موجود استفاده کنید.