انواع مدیریت ارتباط با مشتری

انواع مدیریت ارتباط با مشتری

انواع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) انواع مدیریت ارتباط با مشتری  یا  سی ار ام (CRM) بر اساس ویژگی های برجسته آن ها تقسیم می شوند. در میان انواع مدیریت ارتباط با مشتری یا انواع سی ار ام (CRM) سه سیستم اصلی و عمده...
دلایل حرکت به سوی مدیریت ارتباط با مشتری

دلایل حرکت به سوی مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دلایل حرکت به سوی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بررسی ساختارها و روندحرکت سازمان های گوناگون در سال های اخیر نشانگر آن است که سرمایه گذاری در به کارگیری و استقرار سیستم های CRM از...