ویژگی یک مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) خوب

ویژگی یک مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) خوب

بیش از آن‌که ویژگی یک CRM خوب تشریح گردد، به این نکته اشاره می‌شود که حوزه فعالیت این سیستم تنها یک بخش خاص (مانند فروش یا بازاریابی) معطوف و محدود نمی‌شود، بله فعالیت‌ها و بخش‌های متنوع دیگری، نظیر آنچه در ادامه آورده شده نیز در حوزه تحت پوشش CRM قرار می‌گیرند.
مدیریت ارتباط با مشتری

سوء برداشت های موجود از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM

سردرگمی و اشتباه در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری، باعث سوء تفاهم هایی شده است که در ادامه در باره آن ها صحبت می کنیم.