0 رای
42 نمایش ها
من یک کارشناس فروش هستم CRM چه کمکی به من می کند؟
  • مُدام 1 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 ماه قبل
0 رای
110 نمایش ها
  • مُدام 3 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
105 نمایش ها
CRM عملیاتی چیست؟
  • مُدام 3 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
0 رای
89 نمایش ها
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
  • مُدام 3 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
0 رای
91 نمایش ها
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
  • مُدام 3 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
نمایش 5 نتایج