ارسال در تلگرام ارسال در لینکدین

مدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM )


مدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM ) کالا کوتا از سه مرحلۀ جذب، ارتقاء و حفظ تشکیل شده است که هر مرحله از شناخت و درک رابطه بین سازمان و مشتریانش حمایت می کند.

سه مرحلۀ مدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM ) عبارتند از:

الف) جذب مشتریان جدید

ب) ارتقای سودآوری از مشتریان موجود

ج) حفظ مشتریان سودآور برای حیات سازمان

براساس این نظریه هر یک از مراحل با شیوه های مختلف بر روی ارتباط با مشتریان اثر می گذارند، به نحوی که استراتژی ها و تمرکز سازمان در مرحله با مرحلۀ دیگر متفاوت است

مرحله کانون توجه سازمان استراتژی ها
جذب متمایز سازی نوآوری
ارتقاء دسته بندی کردن کاهش هزینه خدمت به مشتری
حفظ انطباق

گوش دادن به مشتری/ عرضه محصولات جدید

مراحلمدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM )  و توجه به استراتژی های سازمانی متناظر با آن(الهی وحیدی، ۱۳۸۴، ص ۵۲)

مدل سی ار ام ( CRM )  بر روی وب ارائه شده توسط راسل در سال ۲۰۰۱، به بررسی مدیریت مشتریان (CRM) بر روی وب می پردازد. راسل به منظور تشریح فرایند مدیریت روابط مشتریان بر روی وب، مدل سی ار ام ( CRM ) هفت مرحله ای را ارائه نموده است.