اجزای مدیریت ارتباط با مشتری

اجزای مدیریت ارتباط با مشتری یا سی ار ام (CRM)

شرکتهای بزرگ، اولین مراکزی بودند که استفاده از سی آرام را پی گرفتند به دنبال آنان، شرکتهایی با اندازه متوسط این کار را انجام دادند. هنوز این پتانسیل وجود دارد که پیام سی.آرام به شرکتهای کوچکتر، دیگر بازارهای جهانی و سایر کسب‌وکارهای ابتدایی و جدید برسد.اجزای سی ار ام به چهار دسته تقسیم می شود.
اهداف مدیریت ارتباط با مشتری

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه های مختلف

هداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جوی در هزینه ها، افزایش درآمد، و اثرات استراتژیک قرار دارد.دیکی دیگر ازاهداف CRM افزایش فرصت های کسب و کار است.