مدیریت ارتباط با مشتری

دیدگاه‌های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری

عاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان درزمینهٔ های مشابه ارائه‌شده است. این تعاریف و مفاهیم تا حد زیادی شبیه به هم می‌باشند. در این بخش به‌منظور ایجاد دید روشن‌تر در مورد CRM به بیان دیدگاه‌های مختلف موجود درباره آن می‌پردازیم. دیدگاه‌های مختلف راجع به CRM به ۵ دسته کلی تقسیم می‌شون