0 رای
59 نمایش ها
0 رای
91 نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
0 رای
109 نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
0 رای
112 نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
0 رای
144 نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
0 رای
187 نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 4 ماه قبل
0 رای
178 نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 4 ماه قبل
نمایش 7 نتایج