0 رای
75 نمایش ها
0 رای
322 نمایش ها
0 رای
401 نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
0 رای
466 نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
0 رای
440 نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
0 رای
471 نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
489 نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
520 نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
نمایش 8 نتایج